Kindergarten Staff

Melody Augustin

Melody Augustin
Kindergarten Aide
maugustin@greenville.k12.sc.us

Ra'Kenya Smith

Ra'Kenya Smith
K5 Aide
raksmith@greenville.k12.sc.us

Debbie Watson

Debbie Watson
Kindergarten Aide
dwatson@greenville.k12.sc.us